Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων

Για να ελέγξουμε ή να αποδείξουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα, χρησιμοποιούμε τακριτήρια ισότητας τριγώνων.

1ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων

Αν δύο τρίγωνα έχουν:

  1. δύο πλευρές μία προς μία ίσες και
  2. τις περιεχόμενες τουςγωνιές ίσες

τότε τα δύο τρίγωνα είναι ίσα.

//2.6.6.ΚριτηριαΙσοτηταςΤριγωνων1

$$\mathrm{{\rm A}}\mathrm{\Gamma }=\mathrm{{\rm A}}\mathrm{{\rm B}}=\mathrm{\Delta }\mathrm{{\rm E}}=\mathrm{\Delta }\mathrm{{\rm Z}}$$
$$\hat{\mathrm{\alpha }}=\hat{\mathrm{\beta }}$$

Άρα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι ίσα.

2ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων

$$\mathrm{{\rm A}}\mathrm{\Gamma }=\mathrm{\Delta }\mathrm{{\rm E}}$$
$$\hat{\mathrm{\alpha }}=\hat{\mathrm{\beta }}$$
$$\hat{\mathrm{\gamma }}=\hat{\mathrm{\delta }}$$

3ο Κριτήριο Ισότητας Τριγώνων

Αν δύο τρίγωνα έχουν

  1. τις πλευρές τους ίσες μία προς μία

…τότε τα τρίγωνα είναι ίσα.

Μπορείς να το θυμάσαι και ως “Πλευρά, Πλευρά, Πλευρά”, μιας και πρέπει ναελέγξεις τις 3 πλευρές μία προς μία.

//2.6.6.ΚριτηριαΙσοτηταςΤριγωνων3

$$\mathrm{{\rm A}}\mathrm{\Gamma }=\mathrm{\Delta }\mathrm{{\rm E}}$$
$$\mathrm{{\rm A}}\mathrm{{\rm B}}=\mathrm{\Delta }\mathrm{{\rm Z}}$$
$$\mathrm{{\rm B}}\mathrm{\Gamma }=\mathrm{{\rm Z}}\mathrm{{\rm E}}$$

Άρα τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ ίναι ίσα.

Screenshot (40)
Screenshot (41)
Screenshot (42)

Η ιστοσελίδα προσφέρει επεξηγητικά άρθρα και λυμένες ασκήσεις Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Designed & Developed by VALUE